Wandea (Brama Wandejska?)


Bruthus Perun
 

Wybaczcie, ale nie wiem, jaka jest w�a�ciwa nazwa agencji informacyjnej. Chcia�em zapyta�, co si� sta�o z pismem? Czemu nie pojawiaj� si� �adne nowo�ci i czy oznacza to �mier� tej inicjatywy? Czy istnieje szansa na ponowny rozruch? A mo�e mogliby�my przekszta�ci� Wandea'� (?) w np. pismo prezentuj�ce d�u�sze artyku�y na temat Wandystanu, ale i ca�ej Sarmacji, a nawet v-�wiata?

Pozdrawiam

--
mgr Bruthus Perun
Minister Dziedzictwa Narodowego,
dyrektor Sarmackiego Instytutu Wolnej Kultury,
redaktor "Bramy Sarmackiej"i "Magazynu Talk".


----------------------------------------------------------------------
PS. Fajny portal... >>> http://link.interia.pl/f196a

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.