50 rocznica śmierci Bertolta Brechta


"Podpułkownik Winnicki
 

Z okazji 50 rocznicy mierci Bertolta Brechta, wielkiego autora
socjalistycznego, Bohatera Pracy NRD, ycz wszystkim Sarmatom stu lat
dobrego dramatu.


m.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.