Wandystan: Postanowienie w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o rejestrację komitetu wyborczego


Najwyższa Komisja Wyborcza <ramzes@...>
 

===============================================================
N A J W Y ďż˝ S Z A K O M I S J A W Y B O R C Z A
M a n d r a g o r a t u W a n d y s t a n u

Genosse Wanda Stadt, al. Wolno�ci 7
===============================================================

P O S T A N O W I E N I E
Najwy�szej Komisji Wyborczej
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o rejestracjďż˝
komitetu wyborczego i kandydat�w w wyborach do Chura�u Ludowego.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Genosse Wanda Stadt, dnia 17 sierpnia 2006 r.

Najwy�sza Komisja Wyborcza Mandragoratu Wandystanu, po otrzymaniu oraz
kontroli zg�oszenia Komitetu Wyborczego Socjalistycznej Partii
Wandystanu, w zwi�zku z postanowieniem NKW z dnia 6 sierpnia 2006 r.,
w sprawie rejestracji komitetu wyborczego "Socjalistyczna Partia
Wandystanu" oraz kandydat�w tego�, p o s t a n a w i a :

I. Wniosek Komitetu pozostawiďż˝ bez rozpoznania wskutek dokonania
wcze�niejszej rejestracji zar�wno Komitetu, jak i wszystkich
kandydat�w przeze� zg�oszonych

II. Postanowienie dor�czy� pe�nomocnikowi wyborczemu oraz
niezw�ocznie poda� do wiadomo�ci publicznej.

Na niniejsze postanowienie nie przys�uguje skarga do S�du
Krajowego.

(-) S�dzia Micha� Pawe� Sobczak
p.o. Przewodnicz�cego NKW
z up. Przewodnicz�cego NKW

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.