Do Mandragora Socjoramu

kowalmistrz@...
 

Towarzyszu Madragorze! Nale�� do klasy robotniczej Naszej Ojczyzny. Pragn� uzyska� Jej obywatelstwo. Sk�adam niniejszym wniosek.

lord Albus Boreed "KOWALMISTRZ", mieszkaniec Precelkhandy

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.