Re: Wandystan: Inicjatywa ustawy o wprowadzeniu kalendarza wandejskiego


Krzysiek <krzyss86@...>
 

KOMENTARZ :
przygoduje skrypt kt�ryby to przelicza�! mo�e nawet przed wej�ciem w
�ycie. Pytanie ? czy ustaw� nie powinien zaj�c si� przyszly chura� czy
obecny. Ja jestem za tym �eby jak najszybciej. Prosze ewentualnych
kandydat�w o wypowiedz w powy�szej kwestii.
**************************

Uwa�am, �e spokojnie mo�emy poczeka�. Niech zajmie si� ni� nowy Chura�.

Tow. Krzysztof Szczucki
LKSWiA

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.