Re: Wandystan: Oficjalne Wyniki Wyborów do Churału Ludowego i Parlamentu Unii Wirtualnej


Krzysiek <krzyss86@...>
 

Lista nr 1 - Koalicyjny Komitet Wyborczy "Front Jedno�ci Narodu"
Salwador Salwadori, Paweďż˝ Mariusz Milewski, Aleksander Keller

Lista nr 2- Komitet Wyborczy Ligi Wandejskich Rodzin
Arivio Medyceusz, Krzysztof Szczucki

*****************

Towarzysze, Obywatele, Ludu Wandejski!

Bardzo dzi�kuj� za powierzone mi zaufanie. Funkcj� kwiatona zamierzam
sprawowa� w spos�b godny i spe�niaj�cy Wasze oczekiwania. Wszystkim
pozosta�ym kwiatonom sk�adam �yczenia jak najbardziej owocnej pracy.

Tow. Krzysztof Szczucki
LKSWiA
Kwiaton

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.