Re: Wandystan: [Churał] Projekt Mandragorski Ustawy o Mediach Publicznych


Krzysiek <krzyss86@...>
 

�adna Ustawa tylko , mam dwa ale :D mianowicie nie mog� si� zgodiz� �eby to
by�o imienia Jerzego Urbana z powodow chyba oczywistych juz nawet sie zgdoze
na Nikite Chruszczowa ale nie na tego ..... a drugie ale Media nie powinny
by� zale�ne od pa�stwa straca na wiarygodno�ci nawet je�li ingerencja nie
b�dzie widoczna.


**************

Przy��czam si� do stanowiska kolegi kwiatona. Pomys� z nadaniem imienia
Jerzego Urbana jest nie do przyj�cia. Poza tym r�wnie� jestem zwolennikiem
niezale�no�ci medi�w.

Tow. Krzysztof Szczucki
LKSWiA
Kwiaton

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.