Re: Wandystan: [Churał] Projekt Mandragorski Ustawy o Mediach Publicznych


Krzysiek <krzyss86@...>
 

Media publiczne (nale��ce i b�d�ce pod kontrol� pa�stwa) realizuj�
politykďż˝
pa�stwa. Ich istnienie nie wyklucza istnienia medi�w niezaleznych,
prywatnych. Ponownie wyra�am swoje uznanie dla projektu ustawy i samej
propozycji.

Kwesti� imienia uwa�am za drugorz�dn�. Osobi�cie mi Urban nie przeszkadza,
cho� mo�na rozwa�y� inne propozycje, np. wspomnianego Nikity. A mo�e
lepiej
Cyrankiewicza???
***************************

Kolega kwiaton g��boko si� myli. Media publiczne wcale nie powinny
realizowa� polityki pa�stwa, powinny za� realizowa� tzw. misj� publiczn�,
kt�ra nie przynosi dochod�w i nie jest prowadzona przez media komercyjne.
Akurat w Polsce pe�nienie misji publicznej TVP w og�le nie wychodzi, ale
powinno. W zwi�zku z tym ca�kowite uzale�nienie medi�w publicznych od
pa�stwa jest niedopuszczalne.

Tow. Krzysztof Szczucki

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.