Re: Wandystan: Propozycja

Salwador Salwadori <amish@...>
 

Aleksander Keller wrote:

Towarzysze i Obywatele!

Projekt ustawy o mediach publicznych-pañstwowych daje mo¿liwo¶æ przekazywania bie¿±cych informacji m.in. z dzia³alno¶ci organów konstytucyjnych naszej Socjalistycznej Ojczyzny. W zwi±zku z tym proponujê aby stworzyæ odrêbn± listê dyskusyjn± Chura³u Ludowego do której bierny dostêp bêdzie mia³ kazdy mieszkaniec i obywatel Wandystanu. Uzasadnieniem dla propozycji jest wprowadzenie porz±dku na li¶cie dyskusyjnej pañstwa oraz, w mojej opinii, u³atwienie znaczne dla kwiatonów. Propozycja pod rozwage.
Póki co, uważam takie rozwiązanie za niepotrzebne. Ruch na liście jest niewielki, obrady Churału mogą go znacząco ożywić. A kto nie będzie chciał czytać mailów z ChL nie będzie ich musiał czytać - po prostu opatrzy się je odpowiednią sygnaturką.

S.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.