[Churał] Głosowanie

khandkruper <khand@...>
 

Wysoki Churale,

W pierwszej kolejnosci glosujemy nad poprawkami natomiast nastepnie w
razie przyjecia/odrzucenia nad calym projektem. Teraz wyznaczam
glosowanie nad poprawkami :

GLOSOWANIE NAD POPRAWKAMI :

*****
*****
I POPRAWKA WPROWADZAJĄCA POJĘCIE WANDEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
PAŃSTWOWEGO, JEDNOSTEK ORGRANIZACYJNYCH ORAZ SZCZEGÓLOWY PRZEPIS
DOTYCZACY WOLNOSCI PRASY ORAZ DODAJĄCA UPRAWNIENIE PREZYDENTOWI
MANDRAGORATU WANDYSTANU
[ZMIENIAJĄCA TREŚĆ ARTYKUŁÓW 1, 2, 5, 6 i 7-go]
(wniesiona przez mandragora jutrzenki, mandragor socjogramu - poparl
zmiany dotyczace formalnej formy przedsiebiorstwa

Zakłada ona nastepujace brzmienie przepisow :

Art. 1 [Przepis ogólny]
1. Tworzy się 'Wandejskie Media Publiczne
Wandejskie Przedsiębiorstwo Państwowe'. Dopuszczalne jest używanie w
obrocie skrótu 'Wandejskie Media Publiczne W.P.P.'.

2. Zadaniem jest prowadzenie wewnętrznej polityki informacyjnej w
Wandystanie. Przepis powyższy nie narusza wolności słowa, prasy, radia
i telewizji w szczególności prawa to tworzenia niezależnych od państwa
gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz innych środków
przekazu.

3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilengo
dotyczące wandejskich przedsiębiorstw państowych.
4. Wandejskie Media Publiczne W.P.P. zwane są dalej w ustawie 'WMP'.

Art. 2 [Organy WMP]
1.
Organami WMP są :
1) Nadzorca
2) Dyrektor
2.
Nadzorcą jest Mandragor Socjogramu. Nadzorca powołuje i odwołuje
dyrektora WMP lub sprawuje funckje dyrektora osobiscie.
3.
Zarzad na WMP sprawuje dyrektor. Do jego uprawnień dyrektora należy:
a/ powoływanie i odwoływanie Redaktorów Naczelnych jednostek
organizacyjnych wchodzacych w sklad WMP zasięgając opinii Komisarza
Ludowego właściwego do spraw kultury,
b/ tworzenie w drodze edyktu jednostek organizacyjnych
wchodzacych w sklad WMP oraz i ich rozwiazywanie,
c/ dysponowanie środkami finansowymi WMP

Art. 5 [Redaktorzy Naczelni]
Do kompetencji Redaktorów Naczelnych należy:
a/ zatrudnianie dziennikarzy i innych pracowników redakcji,
b/ organizacja bieżącej pracy redakcji i zatwierdzanie materiałów do
publikacji.

Art. 6 [Stałe przedsiębiorstwa medialne]
Stale funkcjonującymi jednostkami organizacyjnymi WMP są
Brama Wandystanu, będąca dziennikiem i Rude Prawo, będące
periodykiem.

Art. 7 [Prawa najwyższych funkcjonariuszy państowych]
Mandragorzy, Dekameronowie Wszechczasu oraz Prezydent Mandragoratu
Wandystanu mają nieograniczoną możliwość publikacji w
medialnach publicznych

*****
*****

II. POPRAWKA USUWAJACA ARTYKUŁ 8-my PROJEKTU oraz ZMIENIAJĄCA
NUMERACJE ART 9-go NA 8-my.

1. Usuwa się art. 8-my projektu, który stanowił
Art. 8 [Przepis przejściowy]
Redaktor Naczelny Bramy Wandystanu może być powołany tylko za zgodą
jej założycieli, do czasu ich rezygnacji z tego uprawnienia, lub
utraty przez nich Obywatelstwa Wandystanu.
2. Zmienia się numeracje art 9 na art 8. zachowując przez to właściwą
kolejność artykułów

*****
*****

Wysoki Churale,
Zgloszono jedynie dwie poprawki - pierwsza poprawka wymaga szeregu
zmian - ale wynika to z faktu ze zmiany te sa polaczone ze soba w
intergralna calosc i w zwiazku z powyszym wnioskodawca proponowal
glosowanie laczne.

PANOWIE KWIATONOWIE :
Kto z panow kwiatonow jest za

I. PRZYJĘCIEM POPRAWKI PIERWSZEJ
II. PRZYJĘCIEM POPRAWKI DRUGIEJ

Prawo glosowania maja kwiatoni. Mozna glosowac :
1) za przyjeciem poprawki
2) przeciw przyjeciu poprawki
3) wstrzymac sie od glosu

Uchwala podejmowana jest zwykla wiekszoscia glosow przy kworum
wynoszacym co najmniej 3-ch kwiatonow.
Wyznaczam termin glosowania od teraz do godziny 20:35 dnia
jutrzejszego (wtorek 18 stycznia 2005r)

Piotr Khand Krupinski
Mandragor Jutrzenki
p.o. Mandragora Socjogramu

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.