Re: Wandystan: [Churał] Głosowanie

a_medyceusz@...
 

Uytkownik khandkruper napisa:
Wysoki Churale,

W pierwszej kolejnosci glosujemy nad poprawkami natomiast nastepnie w
razie przyjecia/odrzucenia nad calym projektem. Teraz wyznaczam
glosowanie nad poprawkami :

GLOSOWANIE NAD POPRAWKAMI :

*****
*****
I POPRAWKA WPROWADZAJCA POJCIE WANDEJSKIEGO PRZEDSIBIORSTWA
PASTWOWEGO, JEDNOSTEK ORGRANIZACYJNYCH ORAZ SZCZEGLOWY PRZEPIS
DOTYCZACY WOLNOSCI PRASY ORAZ DODAJCA UPRAWNIENIE PREZYDENTOWI
MANDRAGORATU WANDYSTANU
[ZMIENIAJCA TRE ARTYKUW 1, 2, 5, 6 i 7-go]
(wniesiona przez mandragora jutrzenki, mandragor socjogramu - poparl
zmiany dotyczace formalnej formy przedsiebiorstwa

Zakada ona nastepujace brzmienie przepisow :

Art. 1 [Przepis oglny]
1. Tworzy si \'Wandejskie Media Publiczne
Wandejskie Przedsibiorstwo Pastwowe\'. Dopuszczalne jest uywanie w
obrocie skrtu \'Wandejskie Media Publiczne W.P.P.\'.

2. Zadaniem jest prowadzenie wewntrznej polityki informacyjnej w
Wandystanie. Przepis powyszy nie narusza wolnoci sowa, prasy, radia
i telewizji w szczeglnoci prawa to tworzenia niezalenych od pastwa
gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz innych rodkw
przekazu.

3. W sprawach nieuregulowanych stosuje si przepisy kodeksu cywilengo
dotyczce wandejskich przedsibiorstw pastowych.
4. Wandejskie Media Publiczne W.P.P. zwane s dalej w ustawie \'WMP\'.

Art. 2 [Organy WMP]
1.
Organami WMP s :
1) Nadzorca
2) Dyrektor
2.
Nadzorc jest Mandragor Socjogramu. Nadzorca powouje i odwouje
dyrektora WMP lub sprawuje funckje dyrektora osobiscie.
3.
Zarzad na WMP sprawuje dyrektor. Do jego uprawnie dyrektora naley:
a/ powoywanie i odwoywanie Redaktorw Naczelnych jednostek
organizacyjnych wchodzacych w sklad WMP zasigajc opinii Komisarza
Ludowego waciwego do spraw kultury,
b/ tworzenie w drodze edyktu jednostek organizacyjnych
wchodzacych w sklad WMP oraz i ich rozwiazywanie,
c/ dysponowanie rodkami finansowymi WMP

Art. 5 [Redaktorzy Naczelni]
Do kompetencji Redaktorw Naczelnych naley:
a/ zatrudnianie dziennikarzy i innych pracownikw redakcji,
b/ organizacja biecej pracy redakcji i zatwierdzanie materiaw do
publikacji.

Art. 6 [Stae przedsibiorstwa medialne]
Stale funkcjonujcymi jednostkami organizacyjnymi WMP s
Brama Wandystanu, bdca dziennikiem i Rude Prawo, bdce
periodykiem.

Art. 7 [Prawa najwyszych funkcjonariuszy pastowych]
Mandragorzy, Dekameronowie Wszechczasu oraz Prezydent Mandragoratu
Wandystanu maj nieograniczon moliwo publikacji w
medialnach publicznych

*****
*****

II. POPRAWKA USUWAJACA ARTYKU 8-my PROJEKTU oraz ZMIENIAJCA
NUMERACJE ART 9-go NA 8-my.

1. Usuwa si art. 8-my projektu, ktry stanowi
Art. 8 [Przepis przejciowy]
Redaktor Naczelny Bramy Wandystanu moe by powoany tylko za zgod
jej zaoycieli, do czasu ich rezygnacji z tego uprawnienia, lub
utraty przez nich Obywatelstwa Wandystanu.
2. Zmienia si numeracje art 9 na art 8. zachowujc przez to waciw
kolejno artykuw

*****
*****

Wysoki Churale,
Zgloszono jedynie dwie poprawki - pierwsza poprawka wymaga szeregu
zmian - ale wynika to z faktu ze zmiany te sa polaczone ze soba w
intergralna calosc i w zwiazku z powyszym wnioskodawca proponowal
glosowanie laczne.

PANOWIE KWIATONOWIE :
Kto z panow kwiatonow jest za

I. PRZYJCIEM POPRAWKI PIERWSZEJ
II. PRZYJCIEM POPRAWKI DRUGIEJ

Prawo glosowania maja kwiatoni. Mozna glosowac :
1) za przyjeciem poprawki
2) przeciw przyjeciu poprawki
3) wstrzymac sie od glosu

Uchwala podejmowana jest zwykla wiekszoscia glosow przy kworum
wynoszacym co najmniej 3-ch kwiatonow.
Wyznaczam termin glosowania od teraz do godziny 20:35 dnia
jutrzejszego (wtorek 18 stycznia 2005r)

Piotr Khand Krupinski
Mandragor Jutrzenki
p.o. Mandragora Socjogramu
Gosuj za poprawkami !


---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam, sekretar Arivio Medyceusz

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.