Re: Wandystan: [Churał] Głosowanie


Krzysiek <krzyss86@...>
 

Wysoki Churale,

W pierwszej kolejnosci glosujemy nad poprawkami natomiast nastepnie w
razie przyjecia/odrzucenia nad calym projektem. Teraz wyznaczam
glosowanie nad poprawkami :

GLOSOWANIE NAD POPRAWKAMI :

*****
*****
I POPRAWKA WPROWADZAJ�CA POJ�CIE WANDEJSKIEGO PRZEDSI�BIORSTWA
PA�STWOWEGO, JEDNOSTEK ORGRANIZACYJNYCH ORAZ SZCZEG�LOWY PRZEPIS
DOTYCZACY WOLNOSCI PRASY ORAZ DODAJ�CA UPRAWNIENIE PREZYDENTOWI
MANDRAGORATU WANDYSTANU
[ZMIENIAJ�CA TRE�� ARTYKU��W 1, 2, 5, 6 i 7-go]
(wniesiona przez mandragora jutrzenki, mandragor socjogramu - poparl
zmiany dotyczace formalnej formy przedsiebiorstwa

Zak�ada ona nastepujace brzmienie przepisow :

Art. 1 [Przepis og�lny]
1. Tworzy siďż˝ &#92;'Wandejskie Media Publiczne
Wandejskie Przedsi�biorstwo Pa�stwowe&#92;'. Dopuszczalne jest u�ywanie w
obrocie skr�tu &#92;'Wandejskie Media Publiczne W.P.P.&#92;'.

2. Zadaniem jest prowadzenie wewn�trznej polityki informacyjnej w
Wandystanie. Przepis powy�szy nie narusza wolno�ci s�owa, prasy, radia
i telewizji w szczeg�lno�ci prawa to tworzenia niezale�nych od pa�stwa
gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz innych �rodk�w
przekazu.

3. W sprawach nieuregulowanych stosuje siďż˝ przepisy kodeksu cywilengo
dotycz�ce wandejskich przedsi�biorstw pa�stowych.
4. Wandejskie Media Publiczne W.P.P. zwane sďż˝ dalej w ustawie &#92;'WMP&#92;'.

Art. 2 [Organy WMP]
1.
Organami WMP sďż˝ :
1) Nadzorca
2) Dyrektor
2.
Nadzorc� jest Mandragor Socjogramu. Nadzorca powo�uje i odwo�uje
dyrektora WMP lub sprawuje funckje dyrektora osobiscie.
3.
Zarzad na WMP sprawuje dyrektor. Do jego uprawnie� dyrektora nale�y:
a/ powo�ywanie i odwo�ywanie Redaktor�w Naczelnych jednostek
organizacyjnych wchodzacych w sklad WMP zasi�gaj�c opinii Komisarza
Ludowego w�a�ciwego do spraw kultury,
b/ tworzenie w drodze edyktu jednostek organizacyjnych
wchodzacych w sklad WMP oraz i ich rozwiazywanie,
c/ dysponowanie �rodkami finansowymi WMP

Art. 5 [Redaktorzy Naczelni]
Do kompetencji Redaktor�w Naczelnych nale�y:
a/ zatrudnianie dziennikarzy i innych pracownik�w redakcji,
b/ organizacja bie��cej pracy redakcji i zatwierdzanie materia��w do
publikacji.

Art. 6 [Sta�e przedsi�biorstwa medialne]
Stale funkcjonuj�cymi jednostkami organizacyjnymi WMP s�
Brama Wandystanu, b�d�ca dziennikiem i Rude Prawo, b�d�ce
periodykiem.

Art. 7 [Prawa najwy�szych funkcjonariuszy pa�stowych]
Mandragorzy, Dekameronowie Wszechczasu oraz Prezydent Mandragoratu
Wandystanu maj� nieograniczon� mo�liwo�� publikacji w
medialnach publicznych

*****
*****

II. POPRAWKA USUWAJACA ARTYKU� 8-my PROJEKTU oraz ZMIENIAJ�CA
NUMERACJE ART 9-go NA 8-my.

1. Usuwa si� art. 8-my projektu, kt�ry stanowi�
Art. 8 [Przepis przej�ciowy]
Redaktor Naczelny Bramy Wandystanu mo�e by� powo�any tylko za zgod�
jej za�o�ycieli, do czasu ich rezygnacji z tego uprawnienia, lub
utraty przez nich Obywatelstwa Wandystanu.
2. Zmienia si� numeracje art 9 na art 8. zachowuj�c przez to w�a�ciw�
kolejno�� artyku��w

*****
*****

Wysoki Churale,
Zgloszono jedynie dwie poprawki - pierwsza poprawka wymaga szeregu
zmian - ale wynika to z faktu ze zmiany te sa polaczone ze soba w
intergralna calosc i w zwiazku z powyszym wnioskodawca proponowal
glosowanie laczne.

PANOWIE KWIATONOWIE :
Kto z panow kwiatonow jest za

I. PRZYJ�CIEM POPRAWKI PIERWSZEJ
II. PRZYJ�CIEM POPRAWKI DRUGIEJ

Prawo glosowania maja kwiatoni. Mozna glosowac :
1) za przyjeciem poprawki
2) przeciw przyjeciu poprawki
3) wstrzymac sie od glosu

Uchwala podejmowana jest zwykla wiekszoscia glosow przy kworum
wynoszacym co najmniej 3-ch kwiatonow.
Wyznaczam termin glosowania od teraz do godziny 20:35 dnia
jutrzejszego (wtorek 18 stycznia 2005r)
Za

Tow. Krzysztof Szczucki

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.