Re: Wandystan: [Churał] Głosowanie

Salwador Salwadori <amish@...>
 

khandkruper wrote:

PANOWIE KWIATONOWIE :
Kto z panow kwiatonow jest za

I. PRZYJ�CIEM POPRAWKI PIERWSZEJ II. PRZYJ�CIEM POPRAWKI DRUGIEJ
G�osuj�:
I. Za
II. Za

kwiaton Salwador Salwadori
Front Jedno�ci Narodu
Frakcja Zielonych

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.