Re: Wandystan: [Churał] Zgłaszanie poprawek


Krzysiek <krzyss86@...>
 Wysoki Churale,

1. Rozpoczynam prace nad ustawami :
a) ustawa o samorzadzie terytorialnym
b) ustawa Ordynacja Wyborcza do Gminnych Rad Narodowych

2. Szanowny Mandragorze, Dekameroni, Panie Prezydencie, Panowie
Kwiatoni - wyznaczam termin skladania poprawek do dnia 24 stycznia
2004 (wlacznie).
*****************

Wnosz� o wykre�lenie z ustawy o samorz�dzie terytorialnym s�owa buduar i
wpisanie naczelnik gminy.

Tow. Krzysztof Szczucki

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.