[Churał] wniosek


Krzysiek <krzyss86@...>
 

Zwracam się do Towarzysza Khanda o przedstawienie Churałowi zbiorczej listy poprawek do ustawy o samorządzie terytorialnym. Powstał bałagan i nie mam możliwości merytorycznego odniesienia się do poprawek.

Tow. Krzysztof Szczucki

[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.