Re: Wandystan: [churał] przewodniczacy

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

Krzysiek, dnia 13 grudnia 2001 (00:04:30) napisaďż˝(a):

Towarzyszu, dzi�kuj� za propozycj�. Bardzo trudne pytanie. Ale je�eli
pa�stwo robotnik�w i ch�op�w tego ode mnie oczekuje, to chyba musz� si�
zgodziďż˝, dla dobra mas ludowych Wandystanu.

Towarzyszu doskona�a decyzja. Masy robotniczo- ch�opskie nadci�gaj� z ka�dego zak�tka kraju, �eby pod gmachem Chura�u Ludowego manifestowa� poparcie dla tej decyzji.

--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.