Re: Wandystan: Z Incognito [gazeta scholandzka]

Michal Michaelus
 

----- Original Message -----
From: "khandkruper" <khand@...>

JL: A jaka jest geneza z�ych stosunk�w z Sarmacj�? Przecie� na
pocz�tku istnienia Scholandii oba kraje wiaza�y traktaty o wzajemnej
wsp�pracy.
KvS: Wsp�lne antagonizmy mi�dzy naszymi pa�stwami s� wynikiem
dzia�alno�ci w naszym pa�stwie sarmackich przedsi�biorc�w, kt�rzy
stosu�jc dumpingowe ceny chcieli zosta� monopolistami, ale to nie
wszystko. Generalnie nasze stosunki zepsu�y wielokrotne, z�osliwe i
obra�aj�ce nas wypowiedzi Sarmackich dziennikarzy i polityk�w.
Teraz ju� wiem, �e wszystko zacz�a Scholandia. Przynajmniej tego nie ukrywaj�...

MS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.