Re: Wandystan: Incognito c.d.

Salwador Salwadori <amish@...>
 

khandkruper wrote:

(z ministrem Mateuszem Mikolajem)
Bosch!!! Mateusz Miko�aj zosta� ministrem? Jaki resort obj��?

Id� zm�wi� trzy litania do Wandy i syna jego Mirtha w intencji bratniego narodu scholandzkiego...

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.