POPRAWKI

a_medyceusz@...
 

Wycofuje moje trzy poprawki.

I zgłaszam poprawki do USTAWY o samorządzie terytorialnym
o nastepującym brzmieniu:

 

1. Wnosze o zmianę numeracji w Artykule 4.

punkt nr 3. na punkt nr 4

punkt nr 4. na punkt nr 5

punkt nr 5. na punkt nr 6

 

2. W artykule 4. dodanie punktu:

 - 3.Na wniosek Buduara Komisarz właściwy do spraw administracji bada
zgodność uchwały z prawem Wandytanu. W razie stwierdzenia niezgodności
uchwały z prawem Wandystanu, Komisarz Ludowy właściwy do spraw administracji
uchyla uchwałę.

3. Zmianę numeracji w poprawce kwaitona Milewskiego

artykuł 9. na artykuł 10.

 

4. Dodanie artykułu 9. o treści

- Buduar na wniosek Rady Gminy zwraca się do osoby posiadającej inicjatywę
ustawodawczą, aby ta wystąpiła do Churału z wnioskiem o nowelizację ustawy o
samorządzie terytorialnym. Churał ludowy przyjmuje lub odrzuca wniosek
zwykłą większością głosów.

 

======================================

 


 


---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam, sekretar Arivio Medyceusz

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.