Re: Wandystan: POPRAWKI

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

a_medyceusz@..., dnia 22 stycznia 2005 (19:28:34) napisaďż˝(a):


2. W artykule 4. dodanie punktu:
�- 3.Na wniosek Buduara Komisarz w�a�ciwy do spraw administracji bada
zgodno�� uchwa�y z prawem Wandytanu. W razie stwierdzenia niezgodno�ci
uchwa�y z prawem Wandystanu, Komisarz Ludowy w�a�ciwy do spraw administracji
uchyla uchwa��.
Towarzysz wybaczy, ale od tego jest s�d, a nie Komisarz...

4. Dodanie artyku�u 9. o tre�ci
- Buduar na wniosek Rady Gminy zwraca si� do osoby posiadaj�cej inicjatyw�
ustawodawcz�, aby ta�wyst�pi�a do Chura�u z wnioskiem o nowelizacj� ustawy o
samorz�dzie terytorialnym. Chura� ludowy przyjmuje lub odrzuca wniosek
zwyk�� wi�kszo�ci� g�os�w.
Zn�w dla �cis�o�ci: nie Rada Gminy a Gminna Rada Narodowa... :)

Czy mogďż˝ prosiďż˝ o uzasadnienie tej poprawki?

Buduar mo�e zwr�ci� si� do osoby posiadaj�cej inicjatyw� ustawodawcz� z pro�b� o wyst�pienie z inicjatyw� zmiany jakiejkolwiek ustawy i to nawet bez tego przepisu. Oczywi�cie osoba taka mo�e pro�b� ola�. Moim zdaniem niedopuszczalny jest zapis, �e osoba, do kt�rej wniosek si� skieruje, musi taki wniosek przed�o�y� Chura�owi, bo ponosi ona polityczn� odpowiedzialno�� za swoje inicjatywy i nie mo�e by� mowy o zmuszeniu osoby do skierowania projektu ustawy, kt�ry do takiej osoby wcale nie trafia...

Co prawda nie wynika to jednoznacznie z poprawki, ale je�li taka osoba mog�aby wniosek ola�, to nie widze potrzeby zapisywania tego w ustawie, wi�c s�dz�, �e projektodawcy chodzi�o o to, �eby osoba maj�ca inicjatyw� MUSIA�A taki wniosek skierowa� pod obrady Chura�u.

To, �e Chura� ustaw� o zmianiu ustawy [tak jak ka�d� inn� pr�cz konstytucyjnej z reszt�...] uchwala zwyk�a wi�kszo�ci� g�os�w, wi�c nie widz� potrzby zapisywania tego po raz wt�ry.

--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.