Re: Wandystan: Incognito c.d.

Salwador Salwadori <amish@...>
 

Michaďż˝ Sobczak wrote:

Bosch!!! Mateusz Miko�aj zosta� ministrem? Jaki resort obj��?

Promocji :)
No! To si� ch�opaki wypromuj� z nim na czele ;-)

Swoj� drog�, nie s�ysza�em �eby Scholandia odesz�a od systemu parlamentarnego - a w ostatnich wyborach kt�re pami�tam, MM otrzyma� 1 (s�ownie: adin) g�os (zdaje si�, jego w�asny). Czy�by nast�pi�o tam a� takie przetasowanie???

s.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.