DO NOWYCH MIESZKAÑCÓW

Lord Wander
 

Zapraszam wszystkich nowych mieszkañców Wandystanu do odwiedzenia
dzia³u "Aktualno¶ci" na stronie g³ównej, gdzie tow. Mandragor Khand
piêknie wy³o¿y³ podstawowe informacje na temat zycia w naszym kraju.

Wszystkich bez wzglêdu na sta¿ zapraszam do dyskusji w komentarzach do
postow w aktualnosciach.

Mandragor Socjogramu
pp³k Michas Winnicki-Konieczny

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.