Relacja z okolicznościowej akademii w Precelkhandzie

Salwador Salwadori <amish@...>
 

WAND - TASS

"T�umy uczni�w, student�w i pionier�w przewin�y si� w drug� miesi�cznic� proklamowania niepodleg�o�ci przez precelkhandzk� Hal� im. Budowniczych Wandystanu. To w�a�nie tu, w g��wnym o�rodku kontynentalnej cz�ci naszego pa�stwa odby�y si� centralne obchody rocznicy. Niestety, wydaje si� �e uroczysto�ci wypad�y do�� blado, a wysocy dygnitarze chyba troszk� zapomnieli o tym �wi�cie ludu pracuj�cego. Jedynym rz�dowym akcentem by� telemost z chorym Towarzyszem Prezydentem.

Zwierciad�o Demokracji - tow. Sobczak s�abym acz dobitnym g�osem zreferowa� post�py w realizacji planu czteromiesi�cznego. Za kluczowy uzna� problem elektryfikacji wyspy Marks. - Procesy cywilizacyjne nie omin� tej bezludnej na razie wyspy - grzmia� tow. Prezydent - i wkr�tce Marks zmieni si� w mlekiem i miodem p�yn�c� technopoli� o pan�wiatowym znaczeniu! -

T�umy gromkimi brawami nagrodzi�y szefa rady komisarzy ludowych, posypa�y si� deklaracje ponadnormatywnej pracy, najtwardsi stachanowcy zapowiedzili siedmiokrotne przekroczenie planu. Zaprezentowano osi�gni�cia ostatniego miesi�ca: znacz�c� rozbudow� systemu teleinformatycznego Mandragoratu i uruchomienie Bramy Wandystanu. - Od tej pory g�os robotnika b�dzie grzmia� w ka�dym zak�tku v-�wiata! - pochwali� przedsi�biorcze s�u�by informatyczne i niezmordowanego Mandragora Jutrzenki tow. Sobczak. Serce pracownik�w WAND-TASS ju� dr�y na my�l o nadchodz�cej kwartalnicy. Jakie niespodzianki przygotuje na t� okazj� aktyw socjalistyczny?

Z Precelkhandy
Mariusz Marks Kolonko"

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.