Re: Wandystan: Medyceusz ogłasza !

Paweł Mariusz Milewski <aglastel@...>
 

-----Original Message-----
From: a_medyceusz@... [mailto:a_medyceusz@...]
Zapraszam wszystkich do udzia�u ! Stw�rzcie jak�� prac� na komputerze
jakie� dzie�o sztuki :D wy�lijcie je do mnie :D i mo�ecie zgarna�
20 en za 1
miejsce :D mo�e kto� jeszcze si� do�ozy szukamy sponsor�w :] milo by by�o
gdyby muzeum zechcia�o p�niej zorganizowa� wystaw� tych prac !!! STW�RZMY
GALERI� PRAC WANDEJCZYK�W !!! TW�RZCIE !!!!

------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam z Genosse Wanda Stadt, podlord Arivio Medyceusz
Witam serdecznie!

Muzeum oczywi�cie zorganizuje wystaw� prac, je�eli takowe si� pojawi�.
Pragn� r�wnie� do nagrody do�o�y� 10 engels�w, z pi�ni�dzy, kt�re otrzyma�em
od Kr�lestwa Scholandii w celu rozwijania dzia�alno�ci Muzeum.

podlord Paweďż˝ Mariusz Milewski
Kustosz Wandyjskiego Muzeum Narodowego

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.