Zrzeczenie się obywatelstwa

Jezus Ipanienko
 

Illianowiczowsk, 7/31/2018

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że z chwilą podpisania niniejszego listu zrzekam się obywatelstwa wandejskiego.

/-/ Jezus Ipanienko

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.