Re: Wandystan: Projekt Uchwały Churału Ludowego w sprawie sytuacji w Sarmacji


Krzysiek <krzyss86@...>
 

Szanowne Sarmatki, Szanowni Sarmaci, Bracia!

Nar�d sarmacki wielokrotnie dawa� dowody przywi�zania do praworz�dno�ci i
sprzeciwia� si� pr�bom jej ograniczenia. Dzi� patrzy na was ca�y post�powy
v-�wiat. Kryzys konstytucyjny, jakiego do�wiadcza pi�kna Sarmacja, pr�by
ograniczania niezale�no�ci w�adzy s�downiczej, antydemokratyczne kroki
podj�te przez w�adze budz� g��bok� trosk� waszych wandysta�skich przyjaci�.

W tych trudnych chwilach b�d�cie pewni, �e Wandystan przyjdzie wam z ka�d�
mo�liw� pomoc�. Nigdy nie zapomnimy wspania�ych chwil, jakie sp�dzili�my w
Sarmacji i nigdy nie przestaniemy popiera� rz�d�w prawa w naszej dawnej
Ojczy�nie. Wandystan potrzebuje stabilnej, niezawis�ej, praworz�dnej
Sarmacji.

Informacje, jakie nap�ywaj� do nas z Sarmacji budz� uzasadnione podejrzenie,
�e w trakcie ostanich wydarze� oko�okonstytucyjnych wyst�pi�y liczne
nieprawid�owo�ci i dopuszczono si� nadu�y�. Jeste�my przekonani, �e
obywatele Sarmacji chc� �y� w pa�twie niepodleg�ym, demokratycznym i
uczciwie rz�dzonym i taka Sarmacja jest potrzebna ca�emu v-�wiatu. Dlatego
ustanawiamy misj� niezale�nych obseerwator�w pod przewodnictwem Piotra
Krupi�skiego, kt�ra b�dzie monitorowa� sytuacj�, by pom�c w zapobie�eniu
dalszym k�opotom.

Niech �yje wolna Sarmacja!

Podpisano:

Churaďż˝ Ludowy Mandragoratu Wandystanu
**************

Popieram

Krzysiek Szczucki

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.