Re: Wandystan: Flaga


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello Kr�likotapir,

Saturday, December 4, 2004, 12:14:32 AM, you wrote:

K> To nie jest �aden Fyrom, tylko wspania�y projekt tow. Jurija Konspirowa.
K> Poza tym zawiera on narodowe barwy- ��ty i czerwony, kt�re s� narodowe, bo
K> s� barwami �odzi i Wroc�awia- siedzib realnych Wielkich Mandragor�w.

��ty i czerwony. Barwy flagi Warszawy, o jak mi�o z Waszej strony ;d
A tak serio to jest kurde FYROM i ta flage nalezy zmienic!!!(!!!)

***
Marcusler

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.