Re: Wandystan: Re: ...


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello Abraxas,
Saturday, December 4, 2004, you wrote:

A> BTW: Ja tego wyroq to Ci nie daruje... :D

Kt�rego?


***
Marcusler

Kury wam szcza� prowadza�, nie polityk� robi�. - J�zef Pi�sudski

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.