Re: Wandystan: test


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello Robert,
Sunday, December 5, 2004, you wrote:

RJC> I ja sprawdzam ;)

No, w ko�cu tu z wyboru mo�na zosta� prezydentem...***
Marcusler

Rzeczpospolite b�d�, jakie ich m�odzie�y chowanie. - Akt fundacyjny Akademii Zamojskiej

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.