Re: Wandystan: Odpowiedź na zapotrzebowanie na miasta...


Lord Wander
 

From: "Michaďż˝ Sobczak"


Witam Towarzyszy!

W zwi�zku ze zg�oszonym w zesz�y pi�tek, przez Mandragora Jutrzenki,
oraz w licznych listach od Przedstawicieli mas robotniczo- ch�opskich
[;)], zapotrzebowaniem na miasta, Ja oraz Tow. Krzysztof Szczucki, w
czynie spo�ecznym, zdecydowali�my si� odpowiedzie� na zapotrzebowanie
i utworzy� miasto. Nazwali�my je "Winnica" na cze�� Mandragora
Socjogramu, Tow. Michasia Winnickiego.

**************************

Jestem zachwycony i wstrz��ni�ty i niemieszany.

Me proletariackie serce wznosi si� pod laickie niebiosa na wie�� o
utworzeniu Miasta. Niezw�ocznie uda�em si� do Winnicy na kr�tk� inspekcj�-
pragn� tu pochwali� niezwyk�y porz�dek i schludno�� na ulicach miasta.

Oby wi�cej takich inicjatyw!

Inicjator�w nie ominie nagroda.

Mandragor Socjogramu


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.