Re: Projekt ustawy o urzędzie Prezydenta


khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, "Mandragor Socjogramu"
<sami-hypia@t...> wrote:
USTAWA CHURAŁU LUDOWEGO nr 1

o urzędzie Prezydenta WandystanuArt 1

Bierne prawo wyborcze w wyborach Prezydenta przysługuje wszystkim
Obywatelom którzy:

a/ najpóźniej w pierwszym dniu wyborów ukończyli 15 rok życia,

b/ posiadają obywatelstwo Wandystanu od co najmniej 30 dni, licząc
od pierwszego dnia wyborów.

Czynne prawo wyborcze jest powinnością obywatelską.

Art.2

Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje:

a/ partiom politycznym,

b/ organizacjom społecznym,

c/ obywatelom,

przy czym każdy z podmiotów może zgłosić tylko jedną kandydaturę.

Art.3

Wybory przeprowadza Ludowy Komitet Wyborczy składający się z
Mandragorów, Dekameronów i sędziów Trybunału Ludowego. Komitet wyłania
ze swego grona przewodniczącego. Do zadań komitetu należy:

a/ rejestracja kandydatów

b/ przygotowanie skryptów wyborczych

c/ przeprowadzenie głosowania

d/ podanie do wiadomości wyniku wyborów.

Art.4

Wybory trwają 7 dni, przy czym pierwsze 3 dni są okresem
oficjalnych: zgłaszania i rejestracji kandydatur, zaś kolejne 4 dni są
okresem głosowania. Okres głosowania może być skrócony w przypadku
wcześniejszego osiągnięcia stuprocentowej frekwencji.

Art.5

Komitet podaje wynik wyborów do wiadomości publicznej niezwłocznie
po podliczeniu głosów. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał ponad
połowy głosów drugie głosowanie rozpoczyna się nie wcześniej niż 3 dni
i nie później niż 7 dni od daty ogłoszenia wyniku. Prezydent-elekt
musi w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia ostatecznego wyniku złożyć wobec
Mandragora Socjogramu i Ludu Wandejskiego przysięgę o treści:

"Ja,{imię i nazwisko}, przysięgam sprawować urząd Prezydenta
Wandystanu w zgodzie z prawem i etyką socjalistyczną, w posłuszeństwie
Mandragorom i w zgodzie z rewolucyjnym duchem wszechczasów. Przysięgam
nie szczędzić trudu w budowie silnego Wandystanu, nieustawać w
wysiłkach i pracy, sprawować Urząd godnie i z honorem, by przysporzyć
Obywatelom dobrostan, a Ojczyźnie uznanie i dobre imię."

Art.6

W razie podjęcia przez Churał Ludowy uchwały skracającej kadencję
Prezydenta nowe wybory muszą się rozpocząć nie później niż po 10
dniach od podjęcia uchwały. W wyborach tych nie może kandydować osoba,
która sprawowała Urząd Prezydenta za tej skróconej kadencji.

Art.7

Prezydent realizuje swoje kompetencje w drodze wydawania dekretów.

Prezydent w terminie 7 dni od dnia złożenia przysięgi jest
zobowiązany powołać Radę Komisarzu Ludowych. Szczegółową strukturę
Rady i podział kompetencji w jej składzie wyznacza Prezydent, z
zastrzeżeniem, że w składzie Rady muszą znaleźć się osoby(a)
odpowiedzialne(a) za infrastrukturę informatyczną, kulturę i promocję.

Art.8

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art.1 pkt b,
który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2005 r.
Towarzyszu mandragorze :
1) albo zmieni sie wyraz "dekretów" na "edyktów" albo ja zmienie w
konstutucji akty o randze polskich rozporządzeń na dekrety. W sumie
dekrety mi się bardziej podoba - a jeszcze nie ogłosiliśmy
niepodległości więc zmiany redakcyjne są moim zdaniem na miejscu.

2) Konstytucja stanowi ze wybory przeprowadza Towarzysz Mandragor a
nie jakaś tam komisja - dlatego - wnosze o zmiene chociaz w takim
stopniu, żeby tow. socjomandragor był jej przewodniczącym. Skromność
nie jest tutaj wskazana towarzyszu.

3) Zrobiłem już sporo ze strony głównej myślę że jutro można ogłaszać
niepodległośc - przydałby się kontakt na priv.

4) pozatym - jestem za ustawą - jednak proponuję zmiany o których
wyżej.

Khand

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.