Wódz przemówił!!!!


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello wandystan,

A dok�adniej, skomentowa�.

http://wiadomosci.wp.pl/OID,5705347,kat,1342,wid,6297223,opinie.html


***
Marcusler

Cz�owiek szlachetny nie szafuje obietnicami, lecz czyni wi�cej ni� przyrzek�. - Konfucjusz

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.