Re: Wandystan: Odpowiedź na zapotrzebowanie na miasta...


Krzysiek <krzyss86@...>
 


Me proletariackie serce wznosi si� pod laickie niebiosa na wie�� o
utworzeniu Miasta. Niezw�ocznie uda�em si� do Winnicy na kr�tk�
inspekcjďż˝-
pragn� tu pochwali� niezwyk�y porz�dek i schludno�� na ulicach
miasta.
W imieniu mas robotniczo - ch�opskich Winnicy zapraszam Towarzysza do mojego
gabinetu na narad� po��czon� z ogl�daniem dna kieliszka (jak to na
przedstawicieli ludu pracuj�cego przysta�o).

Tow. Krzysztof Szczucki
Komisarz Winnicki

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.