Re: Wandystan: Projekt ustawy o urzędzie Prezydenta


Krzysiek <krzyss86@...>
 

USTAWA CHURA�U LUDOWEGO nr 1

o urz�dzie Prezydenta WandystanuArt 1

Bierne prawo wyborcze w wyborach Prezydenta przys�uguje wszystkim Obywatelom
kt�rzy:

a/ najp�niej w pierwszym dniu wybor�w uko�czyli 15 rok �ycia,

b/ posiadaj� obywatelstwo Wandystanu od co najmniej 30 dni, licz�c od
**pierwszego dnia wybor�w**. (mo�na wnioskowa�, ustawodawca chce liczy�
okres posiadania obywatelstwa do piero od rozpocz�cia wybor�w).

Czynne prawo wyborcze jest powinno�ci� obywatelsk�.

Art.2

Prawo zg�aszania kandydatur przys�uguje:

a/ partiom politycznym,

b/ organizacjom spo�ecznym,

c/ obywatelom,

przy czym ka�dy z podmiot�w mo�e zg�osi� tylko jedn� kandydatur�.

Art.3

Wybory przeprowadza Ludowy Komitet Wyborczy sk�adaj�cy si� z Mandragor�w,
Dekameron�w i s�dzi�w Trybuna�u Ludowego. Komitet wy�ania ze swego grona
przewodnicz�cego. Do zada� komitetu nale�y:

a/ rejestracja kandydat�w

b/ przygotowanie skrypt�w wyborczych

c/ przeprowadzenie g�osowania

d/ podanie do wiadomo�ci wyniku wybor�w.

Art.4

Wybory trwajďż˝ 7 dni, przy czym pierwsze 3 dni sďż˝ okresem oficjalnych:
zg�aszania i rejestracji kandydatur, za� kolejne 4 dni s� okresem
g�osowania. Okres g�osowania mo�e by� skr�cony w przypadku wcze�niejszego
osi�gni�cia stuprocentowej frekwencji.

Art.5

Komitet podaje wynik wybor�w do wiadomo�ci publicznej niezw�ocznie po
podliczeniu g�os�w. Je�li �aden z kandydat�w nie uzyska� ponad po�owy g�os�w
drugie g�osowanie rozpoczyna si� nie wcze�niej ni� 3 dni i nie p�niej ni� 7
dni od daty og�oszenia wyniku. Prezydent-elekt musi w ci�gu 5 dni od daty
og�oszenia ostatecznego wyniku z�o�y� wobec Mandragora Socjogramu i Ludu
Wandejskiego przysi�g� o tre�ci:

"Ja,{imi� i nazwisko}, przysi�gam sprawowa� urz�d Prezydenta Wandystanu w
zgodzie z prawem i etyk� socjalistyczn�, w pos�usze�stwie Mandragorom i w
zgodzie z rewolucyjnym duchem wszechczas�w. Przysi�gam nie szcz�dzi� trudu w
budowie silnego Wandystanu, nieustawa� w wysi�kach i pracy, sprawowa� Urz�d
godnie i z honorem, by przysporzy� Obywatelom dobrostan, a Ojczy�nie uznanie
i dobre imiďż˝."

Art.6

**W razie podj�cia przez Chura� Ludowy uchwa�y skracaj�cej kadencj�** (jak�
wi�kszo�ci�, decyzja powinna by� w miar� trudna do podj�cia) Prezydenta nowe
wybory musz� si� rozpocz�� nie p�niej ni� po 10 dniach od podj�cia uchwa�y.
W wyborach tych nie mo�e kandydowa� osoba, kt�ra sprawowa�a Urz�d Prezydenta
za tej skr�conej kadencji.

Art.7

Prezydent realizuje **swoje kompetencje w drodze wydawania dekret�w **(a
jakie dok�adnie s� te kompetencje, nale�y wymieni� enumeratywnie)..

Prezydent w terminie 7 dni od dnia z�o�enia przysi�gi jest zobowi�zany
powo�a� Rad� Komisarzu Ludowych. Szczeg�ow� struktur� Rady i podzia�
kompetencji w jej sk�adzie wyznacza Prezydent, z zastrze�eniem, �e w
sk�adzie Rady musz� znale�� si� osoby(a) odpowiedzialne(a) za infrastruktur�
informatycznďż˝, kulturďż˝ i promocjďż˝.

Art.8

Ustawa wchodzi w �ycie z dniem og�oszenia, z wyj�tkiem art.1 pkt b, kt�ry
wchodzi w �ycie z dniem 1 lutego 2005

******************

Powy�ej zaznaczy�em (**) fragmenty ustawy budz�ce moje w�tpliwo�ci i w
nawiasach napisa�em dlaczego.

Tow. Krzysztof Szczucki
Komisarz Winnicy

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.