Re: Wandystan: Debata Nr 1


Krzysiek <krzyss86@...>
 

W dniu 8 grudnia minister Magdalena �roda, pe�nomocnik do spraw r�wnego
statusu kobiet i m�czyzn oznajmi�a na konferncji w Sztokholmie:

"Katolicyzm nie wspiera bezpo�rednio, ale te� nie sprzeciwia si� przemocy
wobec kobiet. Ale s� po�rednie zwi�zki przez kultur�, kt�ra jest silnie
oparta na religii".

Pragn��bym pozna� opini� Pa�stwa na temat tego wydarzenia.

*************

�roda musi odej��!!!

Tow. Krzysztof Szczucki
Komisarz Winnicy

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.