Re: Wandystan: Re: Pupko, twoje dzieło!


Helmut Walterycz
 

Czuj, czuj!

T�umacz�c - zmie�cie nazwiska na szlachecko-buraczane, z��cie
przysi�gi ksi�ciuniowi i gnijcie si� przed nim w uznaniu dla
nadymanego autorytetu i politycznej poprawno�ci.
Kurrrwa!

Jak doskonale wiecie, bardziej po pornosocjalistycznej stronie spektrum od mojej skromnej osoby nie ma juďż˝ nikogo, jest sam mur. Ale limesy muszďż˝, kurwa, byďż˝!

Rola Jadwigi Kie�basy-Krakowskiej w budowaniu wandejskiej poezji i post�powego idea�u pi�kna znalaz�a uznanie u tak wiod�cych idea��w naszej krytyki literackiej jak krytyk Berg i profesor Modrzew. Pos�dzanie tow. Kie�basy-Krakowskiego o og�lny trend szlachecko-buraczany jest niewandne, bo wykazuje pami�� kr�tk� jak wolno�� w Scholandii.

A Wasza postawa zaprzecza wszelkim ideom walki post�p spo�eczny i zajebisto�� w mikronacjach. Wstyd mi za Was. bluzgi na prefekta Suszka daj�cego Wam mo�liwo�� kwiecistych przem�w w marmurowych salach sarmackiej sprawiedliwo�ci, wzniesienia si� na wy�yny stylistycznej maestrii a Wy odpowiadacie stekiem ma�o wyrafinowych przycinek - nie zapisawa�em si� nigdy do takiego Wandystanu.

--
Banan�w i s�odko�ci
Helmut Walterycz

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.