Projekt konstytucji


Tow. Radziecki
 

Czołem Wandystan!

Po krótkiej pracy wysmażyłem na bazie dwóch poprzednich konstytucji -
minimalny akt zasadniczy. Starałem się, żeby zawierał wszystko co
najważniejsze, a jednocześnie był stosunkowo krótki. W porównaniu do
poprzedniej konstytucji (z 2009 r.) - tylko dwa artykuły mniej, ale za
to treść to tylko 1/4 tamtej (w przybliżeniu). Przydałby się ktoś, kto
by to przejrzał w zakresie zgodności z prawem Sarmacji (porównywałem z
innymi aktami zasadniczymi części składowych i nie widzę wielkich
odstępstw, ale mogłem coś tendencyjnie przegapić).

====================
Konstytucja Mandragoratu Wandystanu


Preambuła
Lud pracujący wyrąbał sobie mieczem drogę przez dzieje. Wolnościowe
tradycje polskojęzycznego świata wirtualnego znalazły ucieleśnienie w
państwie wandejskim. Mandragorat Wandystanu zwycięsko odpierał kolejne
ataki monarchofaszyzmu na wolność, przeciwstawiając: cenzurze -
swobodę wypowiedzi oraz gwarancje pluralizmu politycznego; grabieżom
mienia - poszanowanie własności; kinderneostradyzmowi - indywidualizm;
monarchofaszystowskiej tyranii - władzę ludową.

Pamiętając o wiekopomnym wkładzie wandyzmu-konieczyczmu w dorobek
światowej myśli politycznej, filozoficznej, ekonomicznej, estetycznej
oraz moralnoetycznej, My, Lud Wandejski, chcąc zabezpieczyć nasze
prawa w świetle powtórnego zjednoczenia z Księstwem Sarmacji,
stanowimy niniejszą konstytucję, wyrażającą zasady wolności i
sprawiedliwości klasowej, w obronie, których będziemy, kurwa, jak
brzytwa.


Artykuł 1. Mandragorat Wandystanu jest fajnym państwem wirtualnym,
posiadającym wiele zalet. Jawnych i ukrytych. Również. Władza w
Mandragoracie Wandystanu należy do ludu pracującego wandejskich miast
i wsi - robotników, chłopów oraz postępowej inteligencji. Lud
pracujący sprawuje władzę państwową przez swoich przedstawicieli albo
bezpośrednio.

Artykuł 2. Prawa Mandragoratu Wandystanu są wyrazem interesów i woli
Ludu Pracującego. Lud Pracujący stanowi prawo w drodze ustaw, zgodnych
z niniejszą Konstytucją. Lud pracujący w drodze ustawy powierza
wydawanie edyktów wykonawczych organom państwa. Edykty wykonawcze
wydaje się w granicach upoważnienia, w celu urzeczywistnienia woli
ludu pracującego.

Artykuł 3. Lud powierza sprawowanie władzy wykonawczej Prezydentowi,
Radzie Komisarzy Ludowych oraz podległemu Prezydentowi aparatowi
administracyjnemu. Lud powierza sprawowanie władzy ustawodawczej
Churałowi Ludowemu. Lud powierza Mandragorom nadzór nad prawidłowym
funkcjonowaniem państwa oraz zezwala i zobowiązuje ich do działania w
zastępstwie nieobecnych bądź nie powołanych urzędników, kiedy zachodzi
taka konieczność.

Artykuł 4. Gwarantem ciągłości i jedności władzy ludowej są
Mandragorzy – Ukochany Przywódca, Mandragor Jutrzenki oraz Serdeczny
Przywódca, Mandragor Socjogramu. Mandragorzy tworzą Kolektyw,
jednomyślnie podejmując decyzje leżące w ich zakresie
odpowiedzialności. Ewentualny podział zadań Kolektywu między
Mandragorów reguluje ustawa. Mandragor, ustępując, za zgodą Churału
Ludowego wskazuje swojego następcę. W wypadku nie udzielenia zgody
przez Churał, lub nie wskazania następcy, Mandragor wybierany jest w
wyborach powszechnych z zastosowaniem przepisów właściwych do wyboru
prezydenta.

Artykuł 5. Najwyższą władza państwową sprawuje Drogi Lider - Prezydent
Mandragoratu Wandystanu. Jest zwierzchnikiem aparatu
administracyjnego, a w szczególności powołuje, stoi na czele i kieruje
pracami Rady Komisarzy Ludowych. Wydaje edykty wykonawcze w zakresie
nie zastrzeżonym dla innych organów państwowych. Prezydent
reprezentuje Mandragorat poza jego granicami. Prezydent wybierany jest
w powszechnych wyborach przez ogół obywateli.

Artykuł 6. Churał Ludowy jest naczelnym organem prawodawczym
składającym się z kwiatonów. Churał może mieć charakter powszechny –
wówczas każdy obywatel staje się kwiatonem; lub kadencyjny – wówczas
ustawa określa liczbę kwiatonów, czas sprawowania przez nich mandatów
oraz szczegóły ich wyboru. Churał uchwala ustawy oraz swój regulamin;
podejmuje uchwały w pozostałych sprawach. Pracom Churału Ludowego
przewodniczy Mandragor Socjogramu lub wybrany przez Churał
przewodniczący.

Artykuł 7. Obywatelstwo wandejskie nadawane jest przez Prezydenta
aktywnym budowniczym Mandragoratu Wandystanu, a odbierane tym, którzy
aktywnego budowania zaniechali. W zakresie nadania bądź odebrania
obywatelstwa przysługuje skarga do Kolektywu Mandragorskiego.
Urzędnicy muszą posiadać obywatelstwo wandejskie.

Artykuł 8. Przodownicy aktywności społecznej otoczeni są powszechnym
szacunkiem narodu, tworzą awangardę proletariatu. Tytuły awangardy a
także ordery państwowe nadawane są przez Kolektyw Mandragorski. Tytuły
awangardy nie wiążą się z żadnymi przywilejami o charakterze
politycznym.

Artykuł 9. Mandragorat Wandystanu, utrwalając i pomnażając zdobycze
ludu pracującego, umacnia i rozszerza prawa i wolności człowieka i
obywatela. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów,
pozyskiwania i rozpowszechnia informacji oraz wolność i tajemnicę
komunikowania się. Cenzura prewencyjna jest zakazana.

Artykuł 10. Zmiany konstytucji dokonuje Churał Ludowy, z własnej
inicjatywy bądź na wniosek Prezydenta, Mandragora lub grupy co
najmniej trzech obywateli. Zmiana Konstytucji dla swej ważności wymaga
zgody Kolektywu Mandragorskiego.

====================

Mam nadzieję na jakiś odzew...

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.