Re: Wandystan: bulla papieska Barmherzigkeit von Genosse Wanda ist unermesslich


Helmut Walterycz
 

Drogi Papo!

Nie zra�ajcie si� fal� krytyki. Jak pami�tam czasy, w kt�rych rezydowa� we mnie Duch Wszechczasu, praca na stolcu Wandowym jest ci�ka i wymaga pokory wobec wiernych w Wandzie. Chwa�a wam za podj�te dzia�ania! Ca�uj� was serdecznie i o�wiadczam, �e jestem fanem! Reforma taka jest potrzebna, i nie czeka�bym na sob�r.

Artikiel XLIX
W sk�ad �wieckiego Ko�cio�a Wandejskiego wchodz� nast�puj�ce archiwandezje:
1) Archiwandezja Wandystanu - ze stolicďż˝ w Gennose-Wanda-Stadt,
obejmuj�ca terytorium Mandragoratu Wandystanu, Baridasu Po�udniowego i
Lolardii Teuto�skiej.
2) Archiwandezja Sarmacji - ze stolic� w Wandowicach, obejmuj�ca
terytorium p�nocnej Sarmacji oraz archipelag Teutonii,
3) Archiwandezja Awary - ze stolic� w Czarnolesie, obejmuj�ca
terytorium po�udniowej Sarmacji i wyspy Awara,
4) Archiwandezja Baridasu - ze stolic� w Cracofii, obejmuj�ca
pozosta�e tereny Kr�lestwa Baridas oraz Gnomi�.

Czemu nie ma archiwandezji misyjnej, jak� w za�o�eniu mia�a by� arch. Karnowic? To jest utrata misji niesienia rewolucji masom uci�nionym!

Ze swojej strony, przy podanym podziale geograficznym, na stolic� archiwandezji po�udniowosarmackiej, proponuj� Tropican�. Nie zapomnijamy o v-historii!

Poza tym b�d� broni� pierwotnego sformu�owania, �e proton�w powo�uje sam arcy�enadyn.

Wypierdalaďż˝!

--
Zoidberg Cedenbaďż˝


--
Zoidberg Cedenbaďż˝
dalajwanda

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.