Re: Wandystan: Wyniki wyborów prezydenckich

Helmut Walterycz
 

On 2012-11-15 17:06, Grigorij wrote:
W dniu 15 listopada 2012 11:29 u�ytkownik Pawe� Ciupak
<towarzysz.ciupak@...> napisaďż˝:
W zwi�zku z tym, og�aszam, �e nowym Prezydentem Mandragoratu Wandystanu
zostaďż˝ tow. PAWEďż˝ CIUPAK.
Ja r�wnie� publicznie deklaruj�, �e popar�em tow. Ciupaka.

Wierz�, �e to by�o przeoczenie i kto� �le klikn�� po prostu. Innego wyt�umaczenia do tak ra��co z�ego wype�nienia obowi�zku Wanda nie widz�.

--
Bonek

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.