Edykt Prezydenta w sprawie określenia organizacji i trybu pracy Rady Komisarzy Ludowych

Paweł Ciupak
 

Edykt Prezydenta Mandragoratu Wandystanu z dnia 16 listopada 2012 r.
w sprawie określenia organizacji i trybu pracy Rady Komisarzy Ludowych

Na podstawie art. 5 Konstytucji Mandragoratu Wandystanu z dnia 7
października 2012 r. stanowię, co następuje:

§1.
W skład Rady Komisarzy Ludowych wchodzi Prezydent Mandragoratu Wandystanu
(dalej zwany Prezydentem) oraz powoływani i odwoływani przezeń Komisarze
Ludowi (dalej zwani Komisarzami).

§2.
Urzędem Prezydenta jest Kancelaria.

§3.
Komisarzami Ludowymi są:
• Komisarz Ludowy do spraw Zewnętrznych,
• Komisarz Ludowy do spraw Kultury i Promocji,
• Komisarz Ludowy do spraw Sportu,
• Komisarz Ludowy do spraw Finansów i Gospodarki,
• Komisarz Ludowy do spraw Informatycznych.

§4.
Urzędem Komisarza jest Komisariat.

§5.
1. Prezydent, w razie potrzeby powołuje i odwołuje wiceprezydenta.
2. Wiceprezydentem może być wyłącznie jeden z Komisarzy Ludowych.
3. Wiceprezydent, w razie nieobecności Prezydenta wykonuje jego zadania.
4. W razie nieobecności Prezydenta i Wiceprezydenta obowiązki i zadania
Prezydenta wykonuje wskazany przez Prezydenta Komisarz Ludowy.

§6.
Prezydent Wandystanu:
• Reprezentuje Radę Komisarzy Ludowych.
• Przewodniczy Radzie Komisarzy Ludowych.
• Mianuje i odwołuje Komisarzy Ludowych w Komisariatach Ludowych.
• Powołuje, łączy i znosi Komisariaty Ludowe.
• Przygotowuje oraz opiniuje projekty dokumentów rządowych z zakresuswojej
właściwości.
• Prowadzi politykę bezpieczeństwa państwa, w szczególności nadzoruje
jednostki mundurowe.
• Sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym państwa.
• Sprawuje nadzór nad urzędami utworzonymi przez Radę Komisarzy Ludowych,
chyba, że powierzy ona nadzór komu innemu oraz innymi urzędami, jeśli
nadzór nad nimi został przekazany Radzie Komisarzy Ludowych.
• Określa organizację Kancelarii Prezydenta.

§7.
Komisarz Ludowy do spraw Zewnętrznych:
• Odpowiada za kontakt Mandragoratu Wandystanu z władzami Księstwa
Sarmacji oraz jego prowincjami, a także innymi państwami wirtualnymi.
• Powołuje zagraniczne biura Mandragoratu Wandystanu i mianuje ich
komisarzy.
• Przygotowuje i opiniuje dokumenty rządowe w sprawach wchodzących w
zakres jego kompetencji.
• Określa organizację Komisariatu Ludowego do spraw Zewnętrznych.

§8.
Komisarz Ludowy do spraw Kultury i Promocji:
• Prowadzi politykę kulturalno-oświatową kraju.
• Czuwa nad zachowaniem dorobku materialnego i niematerialnego kultury
wandejskiej.
• Wyraża zgodę na sprzedaż państwowych dóbr kulturalnych.
• Opisuje i klasyfikuje dziedzictwo narodowe.
• Wspiera inicjatywy edukacyjno-kulturalne.
• Tworzy i znosi państwowe instytucje oświatowe i kulturalne.
• Prowadzi politykę promocyjną kraju.
• Udziela nowym mieszkańcom informacji.
• Przygotowuje i opiniuje dokumenty rządowe w sprawach wchodzących w
zakres jego kompetencji.
• Określa organizację Komisariatu Ludowego do spraw Kultury i Promocji.

§9.
Komisarz Ludowy do spraw Sportu:
• Tworzy i znosi państwowe instytucje sportowe.
• Wspiera inicjatywy sportowe poprzez organizowanie turniejów, udział w
nich i zachęcanie do udziału innych Wandejczyków,
• Nadzoruje rozgrywki ligowe w różnych dyscyplinach.
• Nagradza wybitnych uczestników gier sportowych ustalonymi przez siebie
nagrodami.
• Określa organizację Komisariatu Ludowego do spraw Sportu.

§10.
Komisarz Ludowy do spraw Finansów i Gospodarki:
• Kieruje i prowadzi politykę gospodarczą państwa.
• Koordynuje i prowadzi politykę transportową kraju.
• Reprezentuje Skarb Państwa.
• Ogłasza zamówienia publiczne.
• Zapewnia obsługę budżetu państwa, w szczególności dokonuje wypłat i
przelewów z kont państwowych.
• Przygotowuje i opiniuje dokumenty rządowe w sprawach wchodzących w
zakres jego kompetencji.
• Określa organizację Komisariatu Ludowego do spraw Finansów i Gospodarki.

§11.
Komisarz Ludowy do spraw Informatycznych:
• Wykonuje i aktualizuje witrynę Rady Komisarzy Ludowych, Kancelarii
Prezydenta, Komisariatów Ludowych oraz innych państwowych instytucji i
urzędów.
• Zapewnia wsparcie informatyczne dla wszelakich projektów realizowanych
przez Radę Komisarzy Ludowych.
• Przygotowuje i opiniuje dokumenty rządowe w sprawach wchodzących w
zakres jego kompetencji.
• Określa organizację Komisariatu Ludowego do spraw Informatycznych.

§12.
Dokumentami rządowymi są edykty, zarządzenia, decyzje i uchwały Rady
Komisarzy Ludowych oraz odpowiedzi, sprawozdania, stanowiska oraz analizy
problemowe i inne materiały niezbędne do pracy Rady Komisarzy Ludowych, a
także projekty ustaw kierowane do Churału Ludowego oraz wszelakie wnioski
do pozostałych organów i urzędów państwowych.

§13.
Nad dokumentami rządowymi, których charakter tego wymaga, przeprowadza się
głosowanie poprzedzone dyskusją. Czas dyskusji i głosowania określa
Prezydent.

§14.
Rada Komisarzy Ludowych obraduje na liście dyskusyjnej. Lista dyskusyjna
jest zamknięta dla publiczności. Osobami uprawnionymi do bycia członkami
listy dyskusyjnej Rady Komisarzy Ludowych są Prezydent, Komisarze Ludowi i
Sekretarze Stanu (bez prawa głosowania) oraz Mandragorzy (jako
obserwatorzy).

§15.
Edykt wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

--
/—/ Paweł Ciupak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.