Re: Wandystan: [Konsultacje społeczne] Obywatelstwa dla tow. tow. Jasińskiego i Demollariego

Alojzy Pupka
 

W dniu 5 grudnia 2012 15:54 użytkownik Paulina Paweł Ciupak
<towarzysz.ciupak@...> napisał:

Czy jesteście za nadaniem obywatelstwa wandejskiego tow. Timanowi
Demollariemu?

Czy jesteście za nadaniem obywatelstwa wandejskiego tow. Adrianowi
Jasińskiemu?
Nie podoba mi się w ogóle poddawanie tego pod konsultacje wzorem
ogólnosarmackim. Powinny być (i chyba nawet są) jasne kryteria które
należy spełnić, a sama decyzja powinna być tylko formalnością, o ile
nie zachodzą jakieś niestandardowe przesłanki do nienadawania oby-
watelstwa (np. prezydent został zawiadomiony przez SB o działaniach
dywersyjnych prowadzonych przez aplikującego). Wandystan zawsze
był otwarty i gościnny, przyjmował z otwartymi ramionami każdego,
niezależnie od jego przeszłości i ciągnącej się za nim opinii i tak moim
zdaniem powinno pozostać.

W obu przypadkach nie widzę żadnych przeciwwskazań do nadania
obywatelstwa.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
kwiaton ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.