Postanowienie Kolektywu Mandragorskiego nr 8

Alojzy Pupka
 

[2. egz.: http://prawo.sarmacja.org/akt,5695.html]

Genosse-Wanda-Stadt, dnia 7 grudnia 2012 r.

Postanowienie Kolektywu Mandragorskiego nr 8
w sprawie zwołania Churału Ludowego

Zwołuję odnowiony Churał Ludowy w składzie wyłonionym w wyniku
wyborów przeprowadzonych w dniach 17−18 listopada 2012 roku
wandowego, a więc:

tow. Alojzy P U P K A - B U M B U M,
tow. Prezerwatyw Tradycja R A D Z I E C K I,
tow. Michał M I C H A E L U S,
na pierwsze posiedzenie w tymczasowej siedzibie − auli klubu
osiedlowego im. Janka Krasickiego na genossewandastadzkiej
Chęci Robotniczej − oraz powołuję na pierwszego przewodniczącego
jego obradom tow. Prezerwatywa Tradycję R A D Z I E C K I E G O.
Ponadto donoszę, że zamordowaliśmy M O Ł O J C A.

(—) Alojzy Pupka-Bumbum
Mandragor Jutrzenki
(—) Alojzy Pupka-Bumbum
Mandragor Socjogramu

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.