Re: [SPAM] Wandystan: Wniosek o obywatelstwo wandejski

Tow. Radziecki
 

Czołem Michał!

Badum-chrup!
Gimme maj tantiema.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.