Re: Wandystan: W rozkroku


Helmut Walterycz
 

On 2013-02-07 23:37, Katiuszyn Rewoluty Lepki wrote:
Pierwszy cios dla mnie osobi�ci przyszed� po stworzeniu przez KPS(w)
programu i og�oszeniu go, rozmawia�em wtedy z ksi�ciem i (niech mnie
pozwie a co!) pozw�lcie �e zacytuj�: "nie m�wi� o ideolo tylko o owoce
nigdy nie by�o tak skutecznego budowania system�w informatycznych"
Teza co najmniej w�tpliwa. Khand jest tytanem pracy i dobrym systemowcem, ale ani jego systemy nie s� idealne (NADAL nie rozumiem, w jaki spos�b mapa ma by� grywalna) ani wolno�� nie koliduje z oficjalnymi za�o�eniami systemu. Nosz kurwa, podobno tow. Khandowi w realu bliskie jest uczucie pokory - tutaj jej nie ma.

Do testowania innego podej�cia do tworzenia systemu polecam system, kt�ry pewny sarmacki niepokorny buduje w Hasselandzie - http://ivoka.site90.net/index.php?s=58. Disclaimer - ��cz� mnie wi�zy rodzinne :D

i
"ja siďż˝ patrzďż˝ na pragmatykďż˝" Nic strasznego na pierwszy rzut oka, a
jednak dla mnie totalna kl�ska. �wiat wirtualny, kt�ry nie posiada
ograniczeďż˝ fizycznych, materialnych jest idealnym miejscem do
czynienia realnymi idei, kt�re w realu by�yby niemo�liwe, idealne
miejsce do eksperyment�w z utopiami! Miejsce gdzie nie trzeba si�
przejmowaďż˝ pragmatykďż˝, bo to tylko wirtualne liberty, wirtualna krew,
wirtualne �ycie... a tu takie co�... pragmatyzm najwa�niejszy!
+1

Ja w realnym �yciu tak� postaw� zasadniczo (postaw� �e pragmatyzm
najwa�niejszy) pot�piam i nie powiem, mia�em wra�enie �e i JKM
r�wnie�. A tu takie rzeczy. Trudno, nic to wida� w�adza, nawet
wirtualna w�adza, robi tak ludziom... ale ja mog� dalej si� w swoje
bawi� i si� bawili�my politycznie i od kliki dostali�my po �apach.
Przyznam �e ten aksamitny, pseudodemokratyczny zamach stanu wielce
mnie zniesmaczy� i do polityki Sarmackiej zniech�ci� (ale wcale nie
chcia�em tu sk�ada� broni).
Lud okaza� si� niedojrza�y do rewolucji :)

Klika jest r�norodna. W klice s� zar�wno tacy tytani v-my�li jak Kie�basa-Krakowski jak i osoby mia�kie (nie b�d� rzuca� imionami). Przyzwolenie kliki na KPS(w) sko�czy�o si� szybko, to nas obalili, demokratycznie. Maj� wi�kszo��. Wola�bym tutaj nie u�ywa� s�owa zamach.

Fajnie to mo�na por�wnywa� z r�nymi poziomami polityki w zbiorowiskach, w kt�rych �yj�.

I dlatego stoj� w rozkroku bo w takim wirtualnym pa�stwie z
niesprawiedliwym tyra�skim rz�dem �rednio mi si� podoba bytowa�, za�
bez Sarmacji Wandystan w mojej ocenie nie jest w stanie funkcjonowaďż˝,
a z drugiej jednak strony nie chc� sobie i�� st�d i porzuca� was
towarzyszy i tej zabawy, no jako� nie. Zatem jak �y�? Jak �y�!
Ja pozostaj� niezale�nym humoryst� i mam serdecznie wyjebane na ich forumy, kliki i dupolizawki. �wicz� zen i manie wyjebane na wszystko.

Wybaczcie za te �ale, no ale ale...
B. wywa�ony tekst, i prawdziwy - mi�o si� czyta�o, tow. Lepki.

--
Karakachanow Sr.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.