Re: Wandystan: W związku z podejrzeniami o niezgodność z Konstytucją


Michal Michaelus
 

W dniu 2013-02-09 23:36, Podpu�kownik Winnicki pisze:
A przecie� chcemy tylko powo�ania listy prywatnej, elitarnej,
oczywi�cie nie b�d�cej oficjalnym miejscem publicznym, bo tym jest
przecie� Forum Centralne. Chocia�, jak si� okazuje, jest nim tak�e
lista dyskusyjna, w zale�no�ci od wygody kliki grodziskiej.
A czy tantiemy ju� si� licz� na tej li�cie? A do licznika aktywno�ci tez ju� si� posty licz�?

--
Michaďż˝ Michaelus

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.