Odp: Wandystan: W rozkroku


Tow. Radziecki
 

Czołem Michas!

To byłby żałosny spektakl rodem z Sarmackiej dyktatury podpieranej łżedemokratyczna plebiscytarnością. Tu nie ma napoleonów. Ustawa Churalu Ludowego poparta przez Partię jest wystarczająco usankcjonowana.

Piszę z komórki (na drewno) i formatowanie może szwankować.

--
PTR

----- Reply message -----
Od: "Podpułkownik Winnicki" <pplk.winnicki@...>
Do: <wandystan@...>
Temat: Wandystan: W rozkroku
Data: sob., lut 9, 2013 17:43


W dniu 8 lutego 2013 23:46 u�ytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa�:

**


Czo�em KRL!


Narracyjnie bardzo fajna sprawa i og�lnie postulaty s�uszne, ale nie t�dy
droga. Tzn ten program nie rozwi�zuje problemu kt�ry ja mam. Ja bym
chcia�
taki program, kt�ry sprawi �e taki kordon sanitarny nie b�dzie potrzebny,
ale cytuj�c pewnego wieszcza "nie mam sposobu".
Aby kordon sanitarny nie by� potrzebny - Sarmacja musia�aby przej��
g��bokie przeobra�enia. W tej chwili nie jest to raczej mo�liwe, tym
bardziej �e nasze mo�liwo�ci do dzia�ania na rzecz takiej przemiany s�
co raz bardziej ograniczone. Patrz�c d�ugofalowo - je�eli uda nam si�
utrzyma� w swoim bastionie i n�ka� monarchofaszyst�w zza jego
obwarowa�, to w przysz�o�ci mo�emy mie� nadziej� na ostateczne
zwyci�stwo.

P�ki co jestem za izolacj� LDMW jako prywatnego miejsca dyskusji i (a
zatem) ca�kowitym uznaniem Forum Centralnego jako jedynego oficjalnego
forum komunikacji Mandragoratu. My�l�, �e mo�na nawet przeprowadzi� w
sprawie tego uznania referendum, w kt�rych 100% obywateli zag�osuje na tak.
B�dzie to przejaw ogromnego sarmapatriotyzmu ze strony MW :)

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


[Non-text portions of this message have been removed]------------------------------------

Yahoo! Groups Links

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.