Ludzie w kapeluszach - konkurs znaczkowy


Helmut Walterycz
 

Towarzysze!

Redakcja Genosische Beobachter - Edizione Cracoffiash we wspó?pracy z
Komisariatem Ludowym ds. Dorobku Ludowego, w zwia;zku z nadchodza;cymi
s'wie;tami Grosse Nacht Gluck, poczu?a che;c' uczynienia s'wiata
pie;kniejszym.

Jak zapewne wiecie, s'wiatowej klasy fotoedytorzy w redaktorskim bunkrze
w Cracoffi, nie bardzo pod?ym miejscu, stworzyli znana; i lubiana;
serie; "Ludzie w kapeluszach". Niestety, zespó? redakcyjny czuje sie;
ograniczony forma; i niedysponowany graficznie, a takz.e dysponuje
odrobina; wolnej gotówki.

Niniejszym og?asza sie; konkurs na znaczek okolicznos'ciowy,
przedstawiaja;cy cz?owieka w kapeluszu. Znaczek ma byc' nominowany w
kimach lub engelsach dla poczty wandejskiej. Dotychczasowe edycje moz.na
znalez'c' podhttp://media.wandystan.eu/graf/znaczki/.

Wyznacza sie; nagrody w wysokos'ci 100, 77, 33 i 11 klt. Ilos'c' nagród
be;dzie zalez.na od ilos'ci zg?oszen'.
Zg?oszenia na priv ba;dz' w niniejszej lokalizacji przyjmuje sie; do 2
kwietnia br., do godziny 6.00 czasu genosse-wanda-stadzkiego.

Wypierdalac'!

(-)Karakachanow Sr


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.