Konferencja naukowa "Przepad, dewaluacja, masowa konfiskata, przymusowe przeliczenia - czy konieczne dla v-gospodarki?"


Helmut Walterycz
 

Katedra Centralnego Planowania Wydzia?u Mechanicznego Politechniki
Precekhandzkiej wraz z dziekanem wydzia?u prof. dr hab. Janem
Bonawentura; Z(ens(en-S(ers(enem oraz rektorem prof. leg. Franciszkiem
Modrzewiem pragna; zaprosic' sarmackie oraz zagranicznie s'rodowiska
naukowe na konferencje; naukowa; na temat

Przepad, dewaluacja, masowa konfiskata, przymusowe przeliczenia - czy
konieczne dla v-gospodarki?


Oczekuje sie; zg?oszen' wszelkich form naukowych - wyk?adów, analiz,
prac naukowych, syntez i monografii. Konferencje;, która odbe;dzie sie;
w auli Wydzia?u Mechanicznego w Precelkhandzie, zwo?a sie; po uzyskaniu
5 zg?oszen'. Prace; prosze; nadsy?ac' w pdf do dziekanatu na adres
p-a.precelkhandzka@fejm.pl <mailto:p-a.precelkhandzka@fejm.pl>, uprasza
sie; o wczes'niejsze zg?aszanie udzia?u. Mile widziane wszelkie nurty
filozofii nauki, od fenomenologii wa?brzyskiej poprzez hermeneutyke;
solan'ska; i implemencjarnos'c' precelkhandzka; po rygoryzm acjan'ski.

Przypominamy, z.e system publikacji Politechniki moz.na znalez'c'
nabibliotece wydzia?owej
<http://wandystan.eu/w/action,Politechnika::Publikacja>.


--
Bonek


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.