POSTANOWIENIE CENZORKI nr 30 O NADANIU OBYWATELSTWA


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

1. Na podstawie art. 2 ustawy o obywatelstwie z dn. 4 VI 2015 r.
nadaję obywatelstwo Helmutowi Herakliuszowi van der Pohl na wniosek
zainteresowanego.
2. Jednocześnie upomina się Towarzysza van der Pohla, iż mi nie może
twardnieć kupa w pupie<<, choćby dlatego, iż, jak powszechnie
wiadomo, to mężczyźni, a nie kobiety srają. A ja do tej grupy
społeczno-stołecznej się nie zaliczam.

--
(-)Ola Kaarina Isadora Chojnacka, Cenzorka

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.