Postanowienie o ustanowieniu zarządu komisarycznego nad Krakozją


Polyna <polyna@...>
 

DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE art. 6 ustawy Churału Ludowego nr 5 o administracji terenowej z dnia 5 sierpnia 2013 r., oraz art. 3K edyktu Prezydentki w sprawie określenia podziału terytorialnego kraju z dnia 7 listopada 2014 r.,

ZE WZGLĘDU na podejmowanie przez władze okręgu autonomicznego Illianowiczańskich Żuzów Krakozji działań o charakterze prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej bez konsultacji z Radą Komisarzy Ludowych,

ZE WZGLĘDU na podejrzenie prowadzenia działań mających na celu oderwanie Illianowiczańskich Żuzów Krakozji od Mandragoratu Wandystanu i przyłączenia ich do Królestwa Dreamlandu,

POSTANAWIA SIĘ:

1. Ustanawia się zarząd komisaryczny nad wspólnotą terytorialną okręgu autonomicznego Illianowiczańskich Żuzów Krakozji.

2. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

--
(—) Polyna
prezydentka Mandragoratu Wandystanu

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.